Privacy Policy

All-American Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens.  


All-American Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 

ieder geval:

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 

en deze respecteren.


All-American Sports is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft 

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. 

 

Antony van Dijckstraat 15  

5143 JB Waalwijk  

Nederland 

+31 6 51373526  

austin@allamericansports.nl 

All-American Sports 


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

All-American Sports verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 -  Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en de communicatie hierover met klanten

-  Het versturen van nieuwsbrieven en eventuele andere nieuwsuitingen

-  Het verstrekken van informatie naar aanleiding van een aanvraag of een verzoek om informatie

(bijvoorbeeld van geinteresseerden, prospects, suspects)

-  Het maken en bevestigen van afspraken voor een bezoek aan onze showroom

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan All-American Sports de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

           

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en de communicatie hierover met klanten:

-  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel

-  Straatnaam en -nummer, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Bankgegevens of andere gegevens nodig voor de betaling

-  Geslacht

-  Geboortedatum

-  Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de

klant beoefent

 

Het versturen van nieuwsbrieven en eventuele andere nieuwsuitingen

 -  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel

-  E-mailadres

-  Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die

de klant beoefent

 

Het verstrekken van informatie naar aanleiding van een aanvraag of een verzoek om informatie

 -  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel

-  Straatnaam en -nummer, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Bankgegevens of andere gegevens nodig voor de betaling

-  Geslacht

-  Geboortedatum

-  Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die

de klant beoefent

 

Het maken en bevestigen van afspraken voor een bezoek aan onze showroom

 -  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de

klant beoefent

 

Cookies

Om te zorgen dat de websites van All-American Sports goed werken en om een beter inzicht te

krijgen in de gebruikers van onze websites maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit doen

wij o.a. via Google Analytics. Hierbij anonimiseren we uw ip-adres. Tevens maken we gebruik

van buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk

is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-  Het verzorgen van de internetomgeving van onze website(s);

-  Het verzorgen van de (financie?le) administratie en verwerken van betalingen;

-  Het leveren van bestellingen

-  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te

waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,

tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het

kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval

dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk

toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Indien wij van de leeftijd op de hoogte zijn, verwerken wij alleen persoonsgegevens

van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

All-American Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor

het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben

we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-  SSL certificaat om uw gegevens veilig te verwerken op onze website

-  Alle personen die namens All-American Sports van uw gegevens kennis

kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

-  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze

systemen;

-  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

-  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-  Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door e?e?n van onze

verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te

laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij

kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven

toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan

vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met

u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft

neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

All-American Sports

Antony van Dijckstraat 15 

5143 JB  Waalwijk

austin@allamericansports.nl 

+31 6 51373526

 

 

Place holder for preview images